معرفی امیر رمزی

امیر  رمزی زاده 1357 (1979) همدان می باشد.

 

تجارب کاری

تنوع و تجارب کاری از مشخصات امیر رمزی است

مفاهیم و مباحث فرا گرفته

با توجه به کسب تجارب مختلف و بر اساس نیاز مفاهیم گوناگ.م را قفراگرفته است

گالری تصاویر

نمایش عکسها و تصاویر 

فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی را از اینجا ببینید

راه های ارتباط